Display_43_thumb_powidz_janosikowe

Interpelacja poselska: "janosikowe" i gmina Powidz

powrót

Złożyłam dzisiaj interpelację poselską dotyczącą sytuacji związanej z opłatą "janosikową" w gminie Powidz.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513, 789, 1045, 1293, 1685, 1890.) w art. 29 ust. 1 nakłada na niektóre gminy obowiązek „wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin”.

Gmina Powidz to gmina o charakterze wiejskim, należąca do jednych z najmniejszych w naszym kraju o pow. 80,15 km2 i liczbie zaludnienia (wynikającej z danych GUS na dzień 31.12.2014r. ) 2278 osób, od szeregu lat zobowiązana jest do wnoszenia opłat wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy.

Gmina ta nosi typowy charakter gminy wiejskiej z 10 sołectwami i 9 miejscowościami. Tereny gminy w 49,3% ( na dzień 31.12.2014r.) są zalesione przy czym w większości objęte Powidzkim Parkiem Krajobrazowym w znacznym stopniu wyłączonym od standardowej gospodarki leśnej. Tereny upraw rolnych możliwych do zagospodarowania stanowią jedynie ok. 28% powierzchni gminy, przy czym w większości ziemia orna jest w najniższych klasach. Znaczną część terenu opisywanej jednostki samorządowej stanowi jezioro powidzkie. Reasumując powyższe widać wyraźnie, że terytorium gminy nie należy do mogących stanowić miejsce inwestycji przemysłowych.

W związku z charakterem terenu, położenie go z dala od krajowych dróg kołowych i kolejowych, jedyną w miarę dobrze rozwijającą się prężnie w okolicy dziedziną gospodarki jest turystyka. Rekreacyjny i wypoczynkowy charakter okolicy przyciąga do gminy tysiące osób z terenów wielkich aglomeracji miejskich ( w odległości kilkudziesięciu kilometrów znajduje się aglomeracja poznańska ) które wykupiły w poprzednich latach ponad 1200 działek na których z kolei postawiono szereg często całorocznych domków rekreacyjno-wypoczynkowych . To doprowadziło do zaistnienia sytuacji, że wg. danych GUS w gminie mieszka ok. 2300 osób a w rzeczywistości liczba ta jest kilkakrotnie większa i może w pewnych okresach roku nawet 3-4 krotnie przewyższać statystyczną. Taka sytuacja zmusza władze samorządowe do wydatkowania z budżetu gminy nieporównanie większych sum ( niż konieczne byłyby dla zabezpieczenia osób zameldowanych w gminie ) na utrzymanie i zabezpieczenie potrzeb życiowych osób statystycznie do samorządu nieprzyporządkowanych. Jednocześnie dane wynikające z przyjętego sposobu naliczania „liczby mieszkańców” powodują, że gmina jest zobowiązana do płacenia tzw. „Janosikowego”, choć faktyczny stan rzeczy powinien kwalifikować ją raczej do korzystania z tej formy pomocy.

W związku z powyższym zadałam Ministrowi Finansów następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo przygotowuje nowelizacje ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego? jeśli tak to na jakim etapie znajdują się w chwili obecnej prace nad tym aktem?


2. Czy w ew. nowym projekcie nadal będzie ujęty obowiązek wynikający z art. 29 ust. 1 dotychczasowej ustawy tj. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin?


3. Jeśli w ew. projekcie Ministerstwo pozostawia obowiązek wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, to czy zostało w nim ujęte sprecyzowanie opisanego powyżej sposobu obliczania „liczby mieszkańców” w którym zostały by
uwzględnione faktyczne stany osób tam zamieszkujących a nie statystyczne dane osób tam zameldowanych? jeśli tak to w jaki sposób ma to być naliczane?


4. Czy na obecnym etapie działań Ministerstwa możliwa jest pomoc dla gminy Powidz umożliwiająca urealnienie naliczenia wpłaty na 2016r. bądź zwolnienie tego samorządu z tego obowiązku? jeśli tak to w jaki sposób i jakie są wymagane ku temu działania ze strony samorządu?


zdjęcie: www.google.pl