Display_43_thumb_polder_golina

Interpelacja poselska: Polder Golina

powrót

W dniu dzisiejszym została przeze mnie kolejna interpelacja poselska dotycząca sytuacji polderu w Golinie.


Interpelacja w sprawie polderu przeciwpowodziowego Golina

Szanowny
Panie Ministrze!


W związku z planowaną realizacją Polderu Golina w oparciu o ustawę o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych z dnia 08 lipca 2010 roku oraz licznymi zapytaniami ze
strony mieszkańców terenów, na których ma powstać inwestycja niniejszym kieruję
do Pana Ministra pytania dotyczące realizacji tejże inwestycji.


Obecnie tak zwany zwyczajowo Polder Golina nie jest budowlą przeciwpowodziową w rozumieniu ustawy – Prawo
wodne. Teren polderu jest chroniony obwałowaniami przed wodami powodziowymi do wysokości
rzędnej tożsamej z wysokością rzędnej przelewu wałowego w miejscowości
Kraśnica. W oparciu o stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
wyrażone w postanowieniu z
dnia 21 luty 2011, znak: KZGW-BAPpo-493/6961/10 można wnioskować, iż przez
przelew wałowy przelewają się wyłącznie wody przewyższające przepływ wody
stuletniej a istniejące obwałowania spełniają wymagania odpowiednich
normatywów. Z wiedzy, którą posiadam wynika, iż do dnia dzisiejszego nie
nastąpiły zmiany faktyczne ani też prawne dotyczące istniejących obwałowań a w
związku z tym nie uległ również zmianie dotychczasowy poziom ochrony
przeciwpowodziowej dla terenów tak zwanego polderu Golina.


Zgodnie z przedłożoną przez RZGW w Poznaniu dokumentacją w
toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia jak i w oparciu o wizję w terenie, na obszarze przeznaczonym
pod kontrolowane, sterowane zalewanie wodami powodziowymi znajduje się obecnie
kilkadziesiąt gospodarstw rolnych wraz z budynkami mieszkalnymi, infrastruktura
techniczna w tym sieciowa, bezodpływowe zbiorniki nieczystości, indywidualne
ujęcia wód oraz grunty użytkowane rolniczo, lasy i nieużytki. Wody powodziowe
mają tam być gromadzone na okres do 70 dni a poziom piętrzenia ma dochodzić do
4,5 m wysokości. Wielkość maksymalną tychże wód określa się na 37 mln m3
przy powierzchni zalania około 2700 ha. Wpływ wód powodziowych ma następować w
sposób sterowalny już przy prognozowaniu wystąpienia wód powodziowych o
prawdopodobieństwie raz na 10 lat. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż ze
złożonej przez RZGW w Poznaniu dokumentacji wynika, że obszarem przedsięwzięcia
nie są objęte tereny przeznaczone w ramach funkcjonowania Polderu Golina pod
gromadzenie wód powodziowych, które to obecnie są zamieszkałe. Należy wskazać,
iż obecne regulacje prawne regulują sprawy odszkodowań oraz wykupu
nieruchomości zajętych pod realizację polderów przeciwpowodziowych w
szczególności art.16 ust.4; art.187 ustawy - Prawo wodne oraz art.9 ust.5; art.22 ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych jednakże aby mogły być zastosowane w odniesieniu do
terenów, na których będą gromadzone wody Polderu Golina, tereny te muszą
znaleźć się w obszarze objętym tą inwestycją. W innym przypadku dojdzie do
sytuacji, w której funkcjonowanie urządzenia wodnego – Polderu Golina wpłynie
negatywnie na bezpieczeństwo powodziowe w gminach Golina, Rzgów, Stare Miasto
na terenach zamieszkałych pozbawiając jednocześnie mieszkańców tych terenów
przysługujących im praw. Trudno sobie wyobrazić życie mieszkańców w terenie, na
którym w związku z realizacją urządzenia wodnego będą gromadzone wody na czas
do 70 dni z wysokością piętrzenia do 4,5m. Zaznaczyć należy, iż istniejące
mieszkalnictwo na terenie polderu jest związane w dużej mierze z gospodarką
rolną a okresowe zalewanie czaszy polderu wodami powodziowymi nawet o znacznie
mniejszej wysokości piętrzenia nieuchronnie doprowadzi do wystąpienia znacznych
szkód pozbawiając rolników dochodów. Jestem zdania, że należy się głęboko
zastanowić czy realizacja Polderu Golina jest konieczna szczególnie w
kontekście istniejącego już zbiornika Jeziorsko rozważając jednocześnie
możliwości korekty instrukcji użytkowania tegoż zbiornika w taki sposób aby
poprawić zdolność do spełniania funkcji ochrony przed falą powodziową. W
przypadku konieczności realizacji Polderu Golina należałoby przyjąć takie
rozwiązania, które nie będą wiązały się ze zmniejszeniem bezpieczeństwa
powodziowego w gminach Golina Rzgów, Stare Miasto, nie będą narażać ludności na
zagrożenie życia, zdrowia jak i straty w mieniu o znacznej wartości.


1.
Czy są zabezpieczone środki na realizację
Polderu Golina?


2.
Czy w przypadku realizacji Polderu Golina
przewiduje się zabezpieczenie adekwatnych areałów rolnych z zasobów ANR dla
rolników, którzy utracą możliwość użytkowania gruntów w czaszy polderu?


3.
W jakiej perspektywie planowane jest rozwiązanie
problemu istniejącej zabudowy na terenie czaszy planowanego polderu?


Obecnie inwestycja jest na etapie procedury zmierzającej do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie określające zakres raportu, które
zostało uchylone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Podstawą
uchylenia były braki w dokumentacji i błędna kwalifikacja przedsięwzięcia.
Przeciągająca się procedura stwarza realne problemy przy planowaniu inwestycji
w gospodarkę rolną. Uniemożliwia uzyskanie kredytów. Blokuje inwestycje samorządowe.


4.
Jakie są zaplanowane ramy czasowe dla inwestycji
w kontekście nieprawidłowo prowadzonego postępowania środowiskowego?


W dokumentacji środowiskowej są poważne braki w opisie całego obszaru
inwestycji (głównie obszaru przewidzianego do zalewania). Nie jest nawet do
końca pewne o jakiej wysokości piętrzenia ostatecznie jest mowa - potwierdza to
między innymi GDOŚ w swoim postanowieniu.


5.
Jaki będzie wpływ planowanej inwestycji na
programy rolno-środowiskowe prowadzone na terenie przewidzianym do zalewania?


6.
Jaki będzie wpływ planowanej inwestycji na
gospodarkę rolną w obszarze przewidzianym do zalewania?


Przygotowanie przez wnioskodawcę dokumentacji wykazującej elementarne
braki w odniesieniu do obszaru objętego przedsięwzięciem jak i obszaru
oddziaływania inwestycji, przekłada się na błędy w zakresie wyznaczenia stron
postępowania i uniemożliwia określenie środków finansowych niezbędnych do
wykupu wywłaszczanych nieruchomości. Z kolei niedomówienia w tej części
dokumentacji powodują powstawanie niepokojów i napięć społecznych.


7.
Czy Ministerstwo zabezpieczy środki finansowe na
wywłaszczenie wszystkich właścicieli gruntów i budynków mieszkalnych i
gospodarczych w obrębie całego obszaru przewidzianego do zalewania?


Dotychczasowe funkcjonowanie zbiornika Jeziorsko było ograniczone do
funkcji w przeważającej mierze rekreacyjne zamiast pierwotnie planowanej
funkcji retencyjnej. Zmiana pierwotnej funkcji była podyktowana siedliskami
ptasimi, które pojawiły się na zbiorniku po jego realizacji. Istnieją
doniesienia, że obecnie w siedliskach ptasich nastąpiły daleko idące zmiany,
które umożliwiają doprowadzenie do wykorzystania zbiornika Jeziorsko we
właściwy, pierwotnie planowany sposób.


8.
Czy Ministerstwo planuje jakiekolwiek prace
mające zweryfikować i ewentualnie doprowadzić do pierwotnego stanu działania
zbiornika Jeziorsko?