Display_43_thumb_szpital

Interpelacja poselska: sytuacja szpitali powiatowych w Gnieźnie i Słupcy

powrót

Dzisiaj złożyłam swoją pierwszą interpelację poselską.

Oto jej treść:


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
widnieje szereg wymagań dotyczących dostosowania się jednostek
medycznych do nowych wymogów sanitarnych.

Niektóre ze wskazanych wymogów są bardzo restrykcyjne,
niektóre są wręcz niemożliwe do spełnienia bez drastycznej przebudowy
lub ograniczenia liczby świadczeń, zwłaszcza w małych szpitalach
powiatowych np. dostęp do łóżka pacjenta z trzech stron, w tym z obu
dłuższych.

Część szpitali powiatowych, z jednej strony stoją przed
perspektywą zamknięcia, z drugiej znalezienia ogromnych środków
finansowych na ten cel, a co za tym idzie zadłużenia jednostek
samorządowych. Par. 18 w/w rozporządzenia dotyczący dostępu do łóżka z
trzech stron generuje bardzo duże dodatkowe koszty przystosowawcze dla
szpitali lub będzie powodować znaczący spadek ilości globalnej łóżek w
placówkach. Problem ten dotyczy ponoć ok. 15 % szpitali powiatowych w
Polsce. Tylko w moim okręgu spory problem z dostosowaniem się do nowych
wytycznych mają dwa szpitale powiatowe tj. Gniezno i Słupca.

Koszt przystosowania się do wymogów w przypadku SPZOZ w
Słupcy to budowa nowego bloku operacyjnego oraz zrealizowanie wymogu
wspomnianego dostępu do łóżka, co szacowane jest na kwotę ok 27 mln zł.
Część tej kwoty, ok 17 mln zł., jest w stanie pokryć powiat w postaci
zaciągnięcia kredytu. Wiąże się to jednak z tym, że kredyt ten zablokuje
całkowicie możliwości powiatu w finansowaniu innych inwestycji. Obecnie
nie został wypracowany sposób pozyskania reszty kwoty finansowania
rozbudowy szpitala. Powstał pomysł, aby gminy powiatu słupeckiego
pokryły brakującą część, jednak nie dysponują one takimi środkami.

Podobna sytuacja istnieje również w powiecie gnieźnieńskim.
Rozbudowa szpitala została wstrzymana już parę lat temu, zawiódł główny
wykonawca. 10 listopada 2015 r. została podpisana umowa na
przeprojektowanie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
Starostwo Powiatowe gwarantuje zabezpieczenie środków na budowę nowego
gmachu, brakuje środków na wyposażenie.

Sytuacja jest trudna, istnieje duże ryzyko związane z tymi
inwestycjami dotyczące pozyskania kompletnych środków finansowych na ich
realizację, zwłaszcza w wyznaczonym terminie tj. do dnia 1 stycznia
2018 r (termin już był przesuwany). Ponieważ problem może rzutować na
jakość świadczeń zdrowotnych w wymienionych powiatach, niepokoi
mieszkańców. Do mojego biura poselskiego trafiają liczne zapytania
wyborców o aktualny stan rzeczy i konsekwencje z niego wynikające.
Styczeń 2018 wydaje się datą odległą ale rozmiar problemu sprawia ze nie
zajęcie się tematem dziś może mieć poważne konsekwencje.


W związku z zaistniałą sytuacją mam parę pytań:


1. Czy to prawda ze aż 15% szpitali w Polsce ma problem z dostosowaniem się do nowych wymogów?


2. Czy to prawda ze wymóg ujęty w
par. 18 w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 dotyczącego dostępu do łóżka z trzech stron w tym dwóch długich,
nie jest wymogiem unijnym i można by go usunąć, co ułatwiłoby wielu
szpitalom rozwiązanie problemu?


3. Czy Minister Zdrowia
przewiduje wydzielenie środków z puli Ministerstwa Zdrowia na pomoc w
dostosowaniu się jednostek państwowych?


4. Czy Minister Zdrowia
przewiduje dalsze wydłużenie terminu wejścia w życia rozporządzenia z
dnia 26 czerwca 2012 r.?


5. Co ze szpitalami, które w
wyznaczonym w rozporządzeniu terminie nie dostosują się do nowych
wymogów? Czy grozi im zamknięcie?

Interpelacja została skierowana do Ministra Zdrowia.