Display_43_thumb_psuje2

PiS psuje państwo

powrót

PiS psuje państwo.Ustawa o ziemi rolnej to pogwałcenie praw własności, równości i swobody działalności gospodarczej. Jest ona blokadą inwestycyjną kraju. W jej następstwie Polacy nie mogą realizować swoich planów inwestycyjnych, spełniać marzeń o domu na wsi. Mówiliśmy o tym od początku prac nad ustawą. Dziś w konsekwencji składamy wniosek do TK o zbadanie zgodności nowych regulacji z Konstytucją.Wątpliwości konstytucyjne:- Od 1 maja nabywcą ziemi rolnej w Polsce może być tylko rolnik indywidualny. Konstytucja stanowi, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne ale stanowi również, że zasada ta nie może naruszać art. 21 i 22 Konstytucji czyli praw własności i wolności gospodarczej.- Rolnik nie może swobodnie dysponować nabytą własnością. Bez zgody sądu nie można jej sprzedać: przez 10 lat od nabycia na wolnym rynku, przez 15 w przypadku zakupu od ANR. Ziemia ta nie może być wydzierżawiona, właściciel ma obowiązek osobiście ją gospodarować. Na nieruchomości nabytej z zasobu, bez zgody Agencji, nie wolno ustanowić hipoteki.- Przewidziany ustawą wykup przez ANR udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które posiadają w swoim majątku ziemię rolną, może odbywać się z pominięciem interesów właścicieli tych udziałów i akcji. Do wyceny pakietu akcji/udziałów brana jest pod uwagę wartość nieruchomości rolnej, a nie wartości całego majątku spółki. Wątpliwości budzą też przepisy regulujące przejęcie przez Agencje praw właścicieli/współwłaścicieli spółek osobowych.- Zgodnie z Konstytucją, zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa powinna regulować ustawa. Ustawa o ziemi rolnej ceduje te prawa na ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi, który podejmuje decyzje na zasadzie uznaniowości i co gorsza przy braku jakichkolwiek instrumentów kontroli. Mamy wątpliwości czy przy takiej regulacji realizowane będą cele ustawy, czy ustawa nie będzie zachęcać do podejmowania działań o charakterze korupcyjnym.


- Ograniczenie prawa do zasiedzenia łamie zapewnioną Polakom w Konstytucji zasadę ochrony praw w toku, w tym ochronę praw nabytych. Za 3 lata prawo do zasiedzenia ziemi rolnej będzie ograniczone tylko do rolnika indywidualnego posiadającego gospodarstwo do 300 ha.