Display_43_thumb_cit_15

Projekt ustawy CIT 15

powrót

Oto pierwszy projekt ustawy, w którym występowałam w roli posła wnioskodawcy oraz pierwszy projekt klubu Nowoczesna, który trafił do dalszych prac, tj. do komisji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to serce gospodarki. Nie bez przyczyny ich rola w rozwoju każdej gospodarki wolnorynkowej jest kluczowa, a kondycja odzwierciedla stan koniunktury. Ich wagę potwierdza nie tylko liczebność, także udział w tworzeniu nowych miejsc pracy, sprawne reagowanie na zmianę otoczenia społeczno-gospodarczego, ale przede wszystkim realny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Dzięki ich aktywności spada bezrobocie, a rosną dochody mieszkańców. Zdobywane przez nie doświadczenia to tak naprawdę najlepsza lekcja przedsiębiorczości. Powstałe w nich marki często podbijają nie tylko rynek lokalny i krajowy, ale z czasem także Europę i świat.

By zrozumieć ich istotność dla gospodarki, warto zajrzeć w statystyki. Według danych GUS w Polsce działa prawie 1800 tys. przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 45% PKB, dając zatrudnienie 57% pracujących Polaków. Jeśli doliczymy do tego osoby pracujące na własny rachunek oraz zatrudnione w sektorze finansowym, to mamy już 75% PKB. Ogromna ich część to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy podkreślić ich znaczenie zwłaszcza dla rynku pracy, gdyż zatrudniają ok. 70% wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych.

Myślę, że zaskakujący dla wielu udział w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych mają przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników. Stanowią one prawie 96% wszystkich firm i zatrudniają blisko 40% pracujących, a ich udział w PKB to 25%.

Co proponujemy? Ustawa zawiera trzy ważne zmiany.


1. Zmniejszenie stawki podatku dochodowego z 19 do 15% dla przedsiębiorstw, które uzyskują obroty roczne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln EUR (limit obrotów definiujący małego przedsiębiorcę).
2. Zwiększenie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z 3,5 tys. do 10 tys. zł. Zgodnie z obecnymi przepisami środek trwały jednorazowo amortyzuje się w sytuacji, w której jego wartość nabycia nie przekracza kwoty 3,5 tys. zł. Stawka ta nie była aktualizowana już od 2000 r. W tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosła 43%, a społeczeństwo istotnie wzbogaciło się.
3. Możliwość rozliczania straty podatkowej przez 15 lat. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów podatnik może rozliczać stratę podatkową w ciągu 5 następujących po sobie lat podatkowych, oczywiście z zachowaniem limitów kwotowych. Zachęcając przedsiębiorców do inwestowania na większą skalę,powinniśmy uwzględnić, że mogą oni czasowo notować niższą, a nawet ujemną rentowność. Strategiczne inwestycje dają efekty ze opóźnieniem, przez co firmy potrafią okresowo popadać w problemy. Wydłużenie okresu rozliczenia straty zachęci też inwestorów - i polskich, i zagranicznych -do otwierania w Polsce start-upów.

Według raportu opublikowanego w 2015 r. przez Komisję Europejską efektywna stawka podatkowa, z pominięciem sektora finansowego, wynosi w Polsce 17,7%. Jest to jedna z wyższych stawek wśród państw nowej Unii, co może zniechęcić inwestorów do wyboru Polski jako miejsca prowadzenia swojego biznesu. Niższe efektywne stawki podatku mają: Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Cypr i Słowenia. Przykłady wybranych państw członkowskich, takich jak Irlandia czy Cypr, wskazują, że niższe stawki podatku dochodowego od osób prawnych nie tylko poprawiają konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw, ale także są czynnikiem stymulującym napływ kapitału zagranicznego. Wbrew pozorom zakładamy, że obniżka podatku docelowo zwiększy wpływy do budżetu. Jej pozytywny wpływ na gospodarkę zmniejszy naszym zdaniem szarą strefę oraz zachęci podatników do płacenia podatków w Polsce. Co więcej, zmiany zwiększą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Pozostawią im do dyspozycji bowiem wolne środki, które będzie można przeznaczyć na inwestycje, wynagrodzenia czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Obniżki podatków w Polsce w roku 2004 przyniosły wzrost wpływów do budżetu. Niestety politycy nie wyciągają z tego faktu żadnych wniosków. Gdy w 2004 r. obniżono podatek CIT z 27 do 19% i wprowadzono w tej samej wysokości podatek liniowy PIT dla przedsiębiorców, już w 2005 r. mielimy wzrost wpływów CIT do budżetu o prawie 2,7 mld zł (pomimo zanotowanego w tym czasie spadku dynamiki PKB z 5,3% do 3,6%). Wspomniane obniżki podatków miały też z pewnością swój udział w radykalnej poprawie wzrostu gospodarczego zanotowanego w Polsce w kolejnych latach. W 2006 r. było to 6,2%, a w dwóch kolejnych latach odpowiednio 6,8 i 5,1%. Jednym z bardziej widocznych skutków redukcji CIT w tym czasie były także wyższe nakłady inwestycyjne, w 2004 r. o prawie 10 mld zł.

Zbyt wysokie podatki szkodzą gospodarce. Zbyt wysokie stawki podatkowe nie powodują wzrostu wpływów z podatków, ale ich obniżenie. Najlepszym tego przykładem może być podwyżka VAT za czasów rządów ekipy PO-PSL ze stawki 22 na 23%.

Proponowana zmiana to oczywiście pierwszy etap zmian podatkowych, w dalszej kolejności niższa stawka powinna objąć osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zapraszam do obejrzenia całości wystąpienia:


https://www.facebook.com/PaulinaHennigKloskaNowocz...