Display_43_thumb_pinga

Zamieszanie wokół hodowli koni krwi arabskiej

powrót

Złożyłam również dzisiaj interpelację poselską do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie hodowli koni krwi arabskiej.

W związku z licznymi publikacjami medialnymi oraz zapytaniami kierowanymi przez hodowców koni z Polski a dotyczącymi losu klaczy pełnej krwi arabskiej o imieniu PINGA pochodzącej ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, wielokrotnej czempionki wystaw światowych, zwracam się do Dyrekcji Stadniny z następującymi zapytaniami oraz prośbą o wyjaśnienie spornych kwestii :
1. Gdzie aktualnie znajduje się klacz PINGA?
2. Na jakich zasadach następowało czy też będzie miało miejsce jej wypożyczenie czy tez dzierżawa ?
3. Czy i w jaki sposób weryfikowano hodowle do których była wypożyczana bądź dzierżawiona, jak często to miało miejsce i jaki był cel wypożyczenia bądź dzierżawy?
4. Jakie dochody z wypożyczenia czy też dzierżawy klaczy uzyskała Stadnina i jak zostały one rozliczone?
5. Czy w najbliższym okresie planowane jest ew. kolejne wypożyczenie bądź dzierżawa konia, jeśli tak to gdzie i czy miejsce wypożyczenia lub dzierżawy zostało dostatecznie zweryfikowana ( w celu uniknięcia kolejnych niepokojów w tej kwestii) ?
W celu uniknięcia w przyszłości podobnych „zaburzeń” w informacji publicznej zwracam się do Pana Ministra właściwego do spraw rolnictwa o wyjaśnienie, czy :
1. Ministerstwo posiada skatalogowane wszystkie „wartościowe” konie pozostające w zasobach podmiotów należących do Skarbu Państwa a jeśli tak to gdzie taki katalog się znajduje, jakie dane zawiera i jaka instytucja czy podmiot gospodarczy jest odpowiedzialny za jego prowadzenie i aktualizację?
2. Czy MR przeprowadziło już kompletną inwentaryzacje koni podmiotów należących do Skarbu Państwa po zmianie rządu, a jeśli została ona przeprowadzona to czy sporządzono z niej stosowny raport i jakie były jej wyniki i konkluzje?
3. Czy MR posiada aktualne informacje o miejscu pobytu koni z podmiotów należących do Skarbu Państwa, zasadach i warunkach ew. ich wypożyczenia czy dzierżawy, spodziewanych korzyściach, czy sprawdzono te warunki pod kontem rentowności oraz poprawności prawnej i gospodarczej?
4. Czy i jakie kroki podjął lub zamierza w najbliższym okresie czasu podjąć Pan Minister w celu uspokojenia sytuacji która w sposób negatywny odbija się na arenie wewnętrznej i międzynarodowej w kwestii odnoszącej przez dziesiątki lat znaczące sukcesy polskiej hodowli koni?